ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GANSA a.s.

GANSA a.s. informuje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych pracownik贸w, os贸b poszukuj膮cych pracy, dostawc贸w, nabywc贸w lub klient贸w itp. (zwanych dalej 鈥瀘sobami fizycznymi鈥) oraz o zakresie praw podmiotu danych zwi膮zanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, kt贸re przetwarzane s膮 na podstawie wewn臋trznej dyrektywy GANSA a.s. o Zasadach Ochrony Danych Osobowych (zwanych dalej 鈥瀂asadami Ochrony Danych Osobowych鈥).

Zasady te reguluj膮 w rozumieniu art. 12 i nast. Rozporz膮dzenie UE nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, ze zmianami (zwane dalej 鈥瀝ozporz膮dzeniem RODO鈥), zobowi膮zanie administratora danych do przekazania podmiotowi nast臋puj膮cych informacji w celu ochrony danych osobowych uzyskanych z danych podmiotu okre艣lonego w art. 13 lub 14 rozporz膮dzenia RODO, w szczeg贸lno艣ci:

1. Identyfikacja administratora danych

Firma handlowa: GANSA a.s.
z siedzib膮 w Hasi膷sk谩 930/53, Ostrava – Hrab暖vka 700 30
Numer identyfikacyjny: 27826791
Osoba odpowiedzialna za ochron臋 danych osobowych: Tom谩拧 Demb臎c
strona internetowa: www.gansa.eu
(zwane dalej 鈥瀉dministratorem danych鈥 lub 鈥濭ANSA鈥)

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

GANSA gromadzi lub w inny spos贸b przetwarza, w ramach swojej dzia艂alno艣ci lub innych dzia艂a艅, nast臋puj膮ce dane osobowe os贸b fizycznych, z kt贸rymi GANSA ma kontakt i kt贸re mo偶na podzieli膰 na nast臋puj膮ce kategorie:

a) Adres i dane identyfikacyjne, dane osobowe os贸b fizycznych

(imi臋 i nazwisko (w tym wszystkie poprzednie nazwiska), stopie艅, data i miejsce urodzenia, wiek, sta艂y adres, p艂e膰, obywatelstwo, osobisty numer identyfikacyjny, podpis, numery przed艂o偶onych dokument贸w to偶samo艣ci, prywatny adres e-mail, prywatny numer telefonu)

b) Inny adres i dane identyfikacyjne, dane osobowe os贸b fizycznych – przedsi臋biorc贸w (os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na w艂asny rachunek)

(nazwa firmy, adres miejsca prowadzenia dzia艂alno艣ci, adres rozliczeniowy, je艣li jest inny, numer identyfikacyjny, identyfikator podatkowy (w przypadku osoby fizycznej sk艂ada si臋 z osobistego numeru identyfikacyjnego osoby fizycznej dost臋pnego w rejestrach publicznych)

c) Opisowe dane osobowe os贸b fizycznych

(wykszta艂cenie, poprzednie zatrudnienie (w celu prawid艂owego obliczenia wynagrodzenia), rodzaj otrzymywanego wynagrodzenia (w celu prawid艂owego obliczenia miesi臋cznych zaliczek na podatek zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ubezpieczenia spo艂ecznego), towarzystwo ubezpiecze艅 zdrowotnych (w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego), rozmiar odzie偶y roboczej i obuwia, zdj臋cie ( np. do u偶ytku w formacie paszportowym jako dane identyfikacyjne na kartach identyfikacyjnych przy wje藕dzie)

d) Informacje o innych osobach fizycznych

(dane osobowe cz艂onk贸w rodziny (np. liczba dzieci w przypadku pracownik贸w, w zakresie wymaganym przez specjalne przepisy, w szczeg贸lno艣ci w sferze podatk贸w), prywatny numer telefonu cz艂onka rodziny (do wykorzystania jako kontakt z pracownikiem na niezb臋dne potrzeby pracodawcy lub w potrzebie)

e) Inne dane

(informacje o uko艅czonej edukacji, kursach i szkoleniach, przebiegu poprzedniej pracy i czynno艣ci zawodowych, dokumentacja medyczna zwi膮zana z ubezpieczeniem zdrowotnym, dokumentacja dotycz膮ca ogranicze艅 zdrowotnych i bada艅 profilaktycznych, dokumentacja spo艂eczna, w tym dane z systemu bezpiecze艅stwa materialnego (SHZ), dokumentacja wojskowa (w zakresie wymaga艅 szczeg贸lnych przepis贸w) dane bankowe (np. w celu wyp艂aty wynagrodzenia lub innych na podstawie uzgodnionej umowy)

f) Wra偶liwe dane osobowe os贸b fizycznych

(stan zdrowia)

3. Cele przetwarzania danych osobowych

GANSA STAVBY jest upowa偶niona do gromadzenia lub innego przetwarzania wy偶ej wymienionych danych osobowych jako ich Administrator wy艂膮cznie w okre艣lonym celu, przy czym podstawowymi celami przetwarzania danych osobowych w GANSA STAVBY s膮:
– Zapewnienie dope艂nienia poszczeg贸lnych podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i innych rodzaj贸w dzia艂alno艣ci, jako 偶e s膮 one przede wszystkim przechowywane w rejestrze handlowym lub na podstawie innych licencji niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej;
– Zapewnienie dope艂nienia relacji dostawca-klient na podstawie zawartych um贸w;
– Zapewnienie zgodno艣ci z obowi膮zkami w kontek艣cie zatrudnienia i innych relacji z pracodawc膮;
– Przestrzeganie ustawowych zobowi膮za艅 podatkowych oraz innych zobowi膮za艅 prawnych;
– Obs艂uga monitoringu przemys艂owego i innych system贸w monitorowania na terenie przedsi臋biorstwa niezb臋dnych do ochrony i bezpiecze艅stwa dzia艂ania;
– Odzyskiwanie d艂ug贸w i inne metody rozwi膮zywania spor贸w.
Zgodnie z art. 6 rozporz膮dzenia RODO administrator danych przetwarza tylko dok艂adne dane osobowe, kt贸re uzyska艂 zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem, przy czym gromadzi on i przetwarza takie dane osobowe tylko w odpowiednim zakresie i przez okre艣lony czas.

 

GANSA jest upowa偶niona do gromadzenia lub innego przetwarzania wy偶ej wymienionych danych osobowych jako ich Administrator wy艂膮cznie w okre艣lonym celu, przy czym podstawowymi celami przetwarzania danych osobowych w GANSA s膮:

– Zapewnienie realizacji poszczeg贸lnych podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i innych rodzaj贸w dzia艂alno艣ci, poniewa偶 s膮 one przede wszystkim przechowywane w rejestrze handlowym i handlowym lub na podstawie innych licencji niezb臋dnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej;

– Zapewnienie spe艂nienia relacji dostawca-klient na podstawie zawartych um贸w;

– Zapewnienie zgodno艣ci z obowi膮zkami w kontek艣cie zatrudnienia i innych relacji pracodawc贸w;

– Przestrzeganie ustawowych zobowi膮za艅 podatkowych i innych zobowi膮za艅 prawnych;

– Obs艂uga telewizji przemys艂owej i innych system贸w monitorowania na terenie przedsi臋biorstwa niezb臋dnych do ochrony i bezpiecze艅stwa dzia艂ania;

– Odzyskiwanie d艂ug贸w i inne metody rozwi膮zywania spor贸w.

Zgodnie z art. 6 rozporz膮dzenia RODO administrator danych przetwarza tylko dok艂adne dane osobowe, kt贸re uzyskali zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem, przy czym gromadz膮 one i przetwarzaj膮 takie dane osobowe tylko w odpowiednim zakresie i przez okre艣lony czas.

4. Przyczyny prawne przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 rozporz膮dzenia RODO, GANSA, jako podmiot gromadz膮cy dane, mo偶e przetwarza膰 dane osobowe os贸b fizycznych jako podmiot贸w danych wy艂膮cznie do cel贸w nast臋puj膮cych przyczyn prawnych:

(a) za wyra藕n膮 zgod膮 wyra偶on膮 przez podmiot danych GANSA STAVBY jako Administratorem (tj. z powodu uprzednio udzielonej konkretnej i dobrowolnie wyra偶onej zgody, przyznanej tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie jest uzasadnione innymi prawnymi przyczynami przetwarzania, o kt贸rych mowa w (b) do (f));

(b) ich przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy zawartej przez GANSA STAVBY lub do wdro偶enia 艣rodk贸w podj臋tych przed zawarciem umowy na wniosek podmiotu danych (tj. ze wzgl臋du na negocjowanie stosunk贸w umowy oraz ich wydajno艣膰 w celu zapewnienia dzia艂ania zak艂adu);

(c) przetwarzanie jest konieczne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego, kt贸remu podlega GANSA STAVBY, jako Administrator, (tj. z powodu przepis贸w rachunkowych i podatkowych, prawa pracy, prawa ubezpieczenia spo艂ecznego itp.);

(d) przetwarzanie jest niezb臋dne do ochrony 偶ywotnych interes贸w podmiotu danych;

e) je偶eli przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub podczas wykonywania zada艅 w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest konieczne do cel贸w uzasadnionego interesu GANSA jako Administratora (tj. do ochrony mienia i os贸b, dochodzenia roszcze艅, bezpiecze艅stwa i higieny pracy itp.).

5. Odbiorcy i przetwarzaj膮cy dane osobowe

GANSA przetwarza dane osobowe Podmiot贸w danych wy艂膮cznie w celu prowadzenia swojego zak艂adu. W ramach GANSA dane osobowe przetwarzane s膮 przede wszystkim przez pracownik贸w uprawnionych do prowadzenia okre艣lonej bazy danych do okre艣lonych cel贸w pracodawcy.

Administrator danych ma prawo przekaza膰 dane osobowe tylko wtedy, gdy jest do tego zobowi膮zany zgodnie z og贸lnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

O ile w艂a艣ciwe prawo nie stanowi inaczej, GANSA mo偶e, jako administrator danych osobowych, przekazywa膰 dane osobowe innym administratorom danych tylko wtedy, gdy wyrazi zgod臋 na takie przekazanie od podmiotu danych.

Ponadto GANSA mo偶e wykorzystywa膰 Procesor do przetwarzania danych osobowych w celu przetwarzania danych osobowych, przy czym odpowiedzialno艣膰 za takie dzia艂ania umowne reguluje umowa o przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto GANSA jako Administrator informuje, 偶e nie przekazuje danych osobowych pracownik贸w za granic膮 ani nie wykorzystuje ich w celach marketingowych.

6. Prawa i obowi膮zki podmiot贸w danych

Podmiot danych jest uprawniony do:

uzyskania dost臋pu do danych osobowych, tj. podmiot danych ma prawo uzyska膰 od Administratora danych potwierdzenie, czy dane osobowe, kt贸re go dotycz膮, s膮 przetwarzane, a je艣li tak, ma on prawo dost臋pu do tych danych osobowych i informacji na ich temat (art. 15 rozporz膮dzenia RODO);
korekty danych osobowych, tj. podmiot danych jest uprawniony do korekty niedok艂adnych danych osobowych, kt贸re go dotycz膮 lub uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych, kt贸re administrator danych przeka偶e bez zb臋dnej zw艂oki (art. 16 rozporz膮dzenia RODO);
usuni臋cia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), tj. podmiot danych jest uprawniony do usuni臋cia danych osobowych, kt贸re go nie dotycz膮, i kt贸re to dane powinny zosta膰 dokonane przez administratora danych bez zb臋dnej zw艂oki, je偶eli wynika to z jakiegokolwiek powodu z art. 17 rozporz膮dzenia RODO;
ograniczenia przetwarzania, tj. podmiot danych jest uprawniony do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach okre艣lonych w art. 18 rozporz膮dzenia RODO, kt贸re musi wprowadzi膰 administrator danych;
Administrator danych ma obowi膮zek powiadomienia, tj. Administrator danych powiadamia indywidualnych odbiorc贸w, kt贸rym ujawniono dane osobowe, o wszelkich poprawkach lub usuni臋ciu danych osobowych lub ograniczeniach przetwarzania, z wyj膮tkiem przypadk贸w, gdy oka偶e si臋 to niemo偶liwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysi艂ku (art. 19 rozporz膮dzenia RODO);
przeno艣no艣ci danych, tj. podmiot danych ma prawo do uzyskiwania odnosz膮cych si臋 do niego danych osobowych, kt贸re dostarczy艂 Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego, a tak偶e prawo do przeniesienia takich danych do innego Administratora je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 automatycznie i odbywa si臋 na podstawie zgody, o kt贸rej mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporz膮dzenia RODO (art. 20 rozporz膮dzenia RODO);
wniesienia sprzeciwu, tj. podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, kt贸re go dotycz膮 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporz膮dzenia RODO (art. 21 rozporz膮dzenia RODO);
nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. podmiot danych ma prawo nie podlega膰 偶adnej decyzji opartej wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, kt贸ra ma skutki prawne lub ma znacz膮cy na nie wp艂yw (art. 22 rozporz膮dzenia RODO );
powiadamieniu o przypadkach naruszenia danych osobowych, tj. podmiot danych ma prawo do bezzw艂ocznego powiadomienia przez administratora danych o naruszeniu danych osobowych, je偶eli naruszenie danych osobowych mo偶e spowodowa膰 wysokie ryzyko naruszenia praw oraz wolno艣ci os贸b fizycznych (art. 34 rozporz膮dzenia RODO);
z艂o偶y膰 skarg臋 do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 rozporz膮dzenia RODO;
prawo do otrzymania informacji o monitorowaniu Podmiotu danych przez GANSA, jako Administratora;
prawo do odszkodowania;
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
W przypadku zmiany jego danych osobowych Podmiot danych jest ponadto zobowi膮zany do zg艂oszenia tej zmiany GANSA, a.s. jako administrator danych.

7. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe s膮 przechowywane z Administratorem danych przez niezb臋dny okres czasu, tj. Okres przewidziany przez prawo lub w trakcie istnienia umowy lub uzasadnionego interesu (np. Przez okres przedawnienia praw okre艣lony w przepisach prawa cywilnego) .

Jednocze艣nie administrator danych o艣wiadcza, 偶e przyj膮艂 wewn臋trzne zasady archiwizacji i niszczenia dokument贸w.

8. Wej艣cie w 偶ycie

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w GANSA wchodz膮 w 偶ycie 25 maja 2018 r.

Contact form

Korzystaj膮c z formularza zgadzasz si臋 na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez t臋 witryn臋.

Souhlas铆m se zpracov谩n铆m osobn铆ch 煤daj暖

Abychom V谩m mohli poskytovat slu啪by soci谩ln铆ch s铆t铆, personalizaci reklam a anal媒zu n谩v拧t臎vnosti, pou啪铆v谩me na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slou啪铆 k osobn铆mu p艡izp暖soben铆 obsahu, poskytov谩n铆 reklam na m铆ru. Pou啪铆v谩n铆m na拧ich slu啪eb vyjad艡ujete souhlas s pou啪铆v谩n铆m soubor暖 cookie. V铆ce informac铆

Nastaven铆 cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby v谩m poskytlo nejlep拧铆 mo啪n茅 prohl铆啪en铆 str谩nek. Pokud budete nad谩le pou啪铆vat tento web bez zm臎ny nastaven铆 cookie nebo klepnete na tla膷铆tko "Souhlas铆m" souhlas铆te s podm铆nkami pou啪it铆 cookie.

Zav艡铆t